C# · 12月 24, 2021

C#.NET通用方法和继承

是否可以在C#.NET中使用泛型执行以下操作 public abstract class A{ public abstract T MethodB<T>(string s);}public class C: A{ public override DateTime MethodB(string s) { }}

即在基类中使用泛型方法,然后在子类中使用该方法的特定类型.

解决方法 类型参数应该用类型声明,子类将在其继承声明中声明特定类型: public abstract class A<T>{ public abstract T MethodB(string s); } public class C: A<DateTime> { public override DateTime MethodB(string s) { … } }