C# · 12月 20, 2021

C/C++,彩色图像小游戏。

      这里声明,这个游戏是由本人,在大一暑假自作的第二个小游戏,,谢谢!

所有图片都是我一个人用ps搞出来的,比较简单………毕竟不是学图像制作的,请体谅!另外,图片

不放出来了要运行此程序一定要去下载ege库,因为要用到里面的一个函数库graphics,下载好了,

在项目->属性->配置属性->C/C++处添加库目录即可。

      玩法是:主角做自由落体运动,不能让它掉到底线,要按左右按键使它站在上升的云条上面,这样

就能跟着上升,但是不能超过顶线,也不能越过左右边界,否则都是输。分数达到一定程度,难度会增加

一个出现火箭,另一个是云条上升速度增加!

      里面有详细的注释,将不再一一讲解,不懂请评论提出。

#include #include #include zhujue jiemian(PIMAGE image); load(PIMAGE image); judge(zhujue Q[],PIMAGE image); rocket(zhujue Q[],PIMAGE image); yun: zhujue zaoyun(yun y[],PIMAGE image, a); PanDuan(yun y[],zhujue Q[],PIMAGE image); panduan(yun y[],PIMAGE image1); score(zhujue Q[],yun y[]); putimage(, zhujue::load(PIMAGE image) PIMAGE img9= getimage(image,); putimage(,,image); yun::zaoyun(yun y[], a) (y[a].x<) y[a].x=rand()%+; putimage(y[a].x,y[a].y+*a,image); (y[a].y+*a<=-) y[a].y=-*a; y[a].x=; yun::PanDuan(yun y[],PIMAGE image) ( i=;i<=;i++) ((y[i].x<=Q[].x&&Q[].x<=y[i].x+&&Q[].y+=y[i].y–Q[].score+*i)|| (y[i].x<=Q[].x+&&Q[].x+<=y[i].x+&&Q[].y+=y[i].y–Q[].score+* (Q[].temp==) putimage(Q[].x,Q[].y,image); putimage(Q[].x,Q[ Q[].y-=*Q[].score; (Q[].temp== putimage(Q[].x,image); putimage(Q[].x,image); ( i=;i<=;i++ (Q[].y==y[i].y+*i||Q[].y==y[i].y+*i+ Q[].score++ setcolor(BLUE); setfontbkcolor(WHITE); setfont(-,); xyprintf(,,,Q[].score); (Q[].x||Q[].y+) putimage(,,image); getch(); Q[].score=; zhujue::rocket(zhujue Q[],PIMAGE image) (Q[].x< Q[].x=rand()%+ (Q[].temp== putimage(Q[].x,Q[].y,image); Q[].y-=*Q[ (Q[].y<= Q[].y= Q[].x= yun::panduan(yun y[],PIMAGE image1) ( i=;i=Q[].y+&&Q[].y=Q[].y+&&Q[].y<=Q[].y+ {putimage(,image1); xyprintf(,Q[ getch();getch();getch();Q[].score= d=,f=; initgraph(&d,&f,); initgraph(,); HWND hWnd = getHWnd(); SetWindowText(hWnd,TEXT()); zhujue Q[]; Q[].x=,Q[].y=; Q[].temp=,Q[].score=,Q[].score=; Q[].x=,Q[].y=,Q[].temp= yun y[ PIMAGE img=newimage(); PIMAGE img1= PIMAGE img2= PIMAGE img3= PIMAGE img5= PIMAGE img6= PIMAGE img7= PIMAGE img8= PIMAGE img4= PIMAGE img9= getimage(img4,); getimage(img, getimage(img1, getimage(img2, getimage(img3, getimage(img5, getimage(img6, getimage(img7, getimage(img8, getimage(img9, ( i=;i=) Q[].temp= Q[ (Q[].score&&y[].y== Q[].score= closegraph(); }