C# · 12月 26, 2021

c# – 整数包含使用Linq

编写一个 linq查询会产生一些困难,它将检查一个整数的连续数字是否包含在表的主键中.所以,假设在Employees.Id列上有一个叫做Employees的表,其中有一个主键.假设这个主键是sql Server数据类型INT.我想使用实体框架代码首先编写一个LINQ查询,它将返回所有的主键包含字符串456的员工.类似于: string filter = “456”;var results = from e in myDbContext.Employees where e.Id.Contains(filter) select e;

问题是在C#中没有为整数数据类型提供Contains方法

解决方法 尝试: var results = from e in myDbContext.Employees where sqlFunctions.StringConvert((double)e.Id).Contains(filter) select e;