C# · 12月 19, 2021

C国旗计划实现源码分享

@H_404_1@Description

传送门

@H_404_1@Solution

说真的这道题在场上没做出来的我必定是脑子有洞。。

我们用st表记录以某个位置开始,派了1<<j个战士能到达的最远位置。

由于边境线是一圈,我们把把它当成链并复制一遍,操作的时候注意判断是否覆盖了一圈就好。

PS:边防站是点,它所谓覆盖边境线,是指每一个区间都要有士兵跑。如下图,这可不是每个点有士兵就算了的。

比如说一个士兵在1或3,一个在4或5,看起来非常没有毛病,然而3-4的区间没有人,就不算覆盖了啊啊啊。(不过怕是只有我这种脑袋缺点什么的人才会把它理解成覆盖点吧。。)

1 2 3 4 5

@H_404_1@Code

#include

#include

#include

#include

#include

using namespace std;

int n,m,l,r,st[400010][20],bin[20],ans[200010];

struct node{int l,id;

}a[400010];int cnt=0;

bool cmp(node a,node b){return a.l<b.l;}

int main()

{

scanf(“%d%d”,&n,&m);

for (int i=1;i<=n;i++)

{

scanf(“%d%d”,&l,&r);

if (l>r) {a[i*2-1]=node{l,r+m,i};a[i*2]=node{l+m,r+2*m,0};}

else {a[i*2-1]=node{l,0};}

}

sort(a+1,a+2*n+1,cmp);

int Now=0;

for (int i=1;i<=2*n;i++)

{

while (a[Now+1].l<=a[i].r&&Now<2*n) Now++;

st[i][0]=Now;

}

bin[0]=1;

for (int i=1;i<=18;i++) bin[i]=bin[i-1]<<1;

for (int j=1;j<=18;j++)

for (int i=1;i<=2*n-bin[j]+1;i++)

st[i][j]=st[st[i][j-1]][j-1];

int tp,cnt;

for (int i=1;i<=2*n;i++)

if (a[i].id)

{

tp=a[i].l+m;

Now=i;cnt=2;

for (int j=18;j>=0;j–)

if (st[Now][j]){

if (a[st[Now][j]].r<tp) Now=st[Now][j],cnt+=bin[j];

}

ans[a[i].id]=cnt;

}

for (int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",ans[i]);

}