C# · 12月 20, 2021

6.4 c++prozuoye

#include

const int strsize = 100;

using namespace std;

void show_real_name(struct bop message[],int n);

void show_job_title(struct bop message[],int n);

void show_bop_name(struct bop message[],int n);

void show_preference(struct bop message[],int n);

void enter_message(struct bop message[],int n);

struct bop

{

char fullname[strsize]; //real name

char title[strsize]; //job titel

char bopname[strsize]; //secret BOP name

int preference; //0=fullname,1=title,2=bopname

};

int main()

{

int n;

struct bop message[5] =

{

{“Wimp Macho”,”Da shi xiong”,”da sheng”,1},

{“Raki Rhodes”,”Er shi xiong”,”tian peng”,

{“Celia laiter”,”Boss”,”tang seng”,

{“Hoppy Hipman”,”Pao tui”,”wu jing”,2},

{“Pat Hand”,”Xiao lao di”,”bai long”,0}

};

cout << "Benevolent Order of Programmers Report"<<endl;

cout << "a)display by name "<<" "<<"b)display by title "<<endl

<<"c)display by bopname "<<" "<<"d)display by preference"<<endl

<<"q)quit "<<endl

<<"Please enter q to quit"<<endl;

char choice;

while(cin >> choice && choice !=’q’)

{

switch(choice)

{

case ‘a’ :show_real_name(message,5);

cout << endl;

break;

case ‘b’ :show_job_title(message,5);

cout <<endl;

break;

case ‘c’ :show_bop_name(message,5);

cout << endl;

break;

case ‘d’ :show_preference(message,5);

cout <<endl;

break;

default :cout<< "Please enter a choice"<<endl;

}

}

return 0;

}

void show_real_name(struct bop message[],int n)

{

for(int i =0;i<n;i++)

cout << message[i].fullname<<endl;

}

void show_job_title(struct bop message[],int n)

{

for(int i =0;i<n;i++)

cout << message[i].title<<endl;

}

void show_bop_name(struct bop message[],int n)

{

for(int i =0;i<n;i++)

cout << message[i].bopname<<endl;

}

void show_preference(struct bop message[],int n)

{

for(int i =0;i<n;i++)

{

if(message[i].preference==0)

cout<<message[i].fullname<<endl;

if(message[i].preference==1)

cout<<message[i].title<<endl;

if(message[i].preference==2)

cout<<message[i].bopname<<endl;

}

}