C# · 12月 26, 2021

如何添加一个小时到一个时间段. C#

我有一个特定的原因我的TimeSpan,所以它是在这种格式.我现在想添加一个小时.这是我得到的,哪些不起作用: TimeSpan time1= TimeSpan.FromHours(1); // my attempt to add 2 hoursTimeSpan ts = DateTime.Now.TimeOfDay;ts.Add(time1);Message@R_883_2419@.Show(ts.ToString()); // for showing me its result

你能给些建议么?

解决方法 TimeSpan的添加方法不会修改ts的值.它是对值进行求和并返回一个新对象.

所以你应该做:

TimeSpan ts = DateTime.Now.TimeOfDay; var ts2 = ts.Add(time1); Message@R_883_2419@.Show(ts2.ToString());