C# · 12月 20, 2021

二维数组—矩阵求和(C语言)

昨天上机了,之前上机都觉得题目挺简单的,但昨天的题明显比以前难了好吗!字符串二维数组感觉也没教什么呀。。所以我也做了蛮久,现依次把这几道题放在这里留作纪念。

题目1:请写一个程序,对于一个m行m列(2<m<20)的方阵,求其每一行、每一列及主、辅对角线元素之和(注:主对角线是方阵从左上角到右下角的一条斜线,辅对角线是方阵从右上角到左下角的一条斜线),然后按照从大到小的顺序依次输出这些值。

这道题还是挺简单的,主要就是要另外创一个数组依次储存所求的和然后再排序,而我所想到的从大到小的排序便是之前所学的冒泡排序法,其实选择排序法也未尝不可。

代码如下:

#include

#include //头文件中含下方用到的memset函数

int main()

{

int a[20][20],sum[20];

int i,j,m,temp;

memset(sum,sizeof(sum)); //这是我在别的书学到的将数组清零的办法。

scanf(“%d”,&m); //输入方阵大小

for(i = 0;i < m;i++)

{

for(j = 0;j < m;j++)

scanf(“%d”,&a[i][j]); //注意是a[i][j] 有时候矩阵我就犯傻写成a[m][n]之类了

}

for(i = 0;i < m;i++) //这个for循环是求出各行之和并依次存入sum数组中

{

for(j = 0;j < m;j++)

sum[i] += a[i][j];

}

for(i = 0;i < m;i++) //这个for循环是求出各列之和

{

for(j = 0;j < m;j++)

sum[i+m] +=a[j][i]; //注意是sum[i+m],因为上面求行的和有m行。

}

for(i = 0;i < m;i++) //求正对角线

sum[2*m] += a[i][i];

for(i = 0;i < m;i++) //求辅对角线

sum[2*m+1] += a[i][m-1-i]; //m-1-i 是找规律所得

for(i = 0;i < 2*m+1;i++) //冒泡排序法 从大到小排列

{

for(j = 0;j < 2*m+1- i;j++)

{

if(sum[j] < sum[j+1])

{

temp = sum[j];

sum[j] = sum[j+1];

sum[j+1] = temp;

}

}

}

for(i = 0;i < 2*m+2;i++) //打印所得

printf(“%d “,sum[i]);

printf(“n”);

return 0;

}

这是上机的第一题,二维数组类的题。

欢迎交流探讨。

谢谢。